حماسه تگرگ آب

مجموعه اشعار حیدرقلی دوستی

در وصف کوه

هیچ مهری بهتر از مهر و وفای کوه نیست

 

هیچ لطفی بهتر از لطف و صفای کوه نیست

گر که دنیا تنگت آمد ، غم گریبانت گرفت

 

غم گساری بهتر از کوه و هوای کوه نیست

گر دلت بگرفته است و بی قرار و خسته ای

 

جان فزائی بهتر از افرازهای کوه نیست

گر شدی در گیر و دار زندگی افسرده حال

 

دل گشا تر از صدای کبک های کوه نیست

گرکه بیماری تو همچون برگ گل پژمرده ای

 

هیچ داروئی به از گل بوته های کوه نیست

گر که خوش داری به دنیا ، لذّتش را می بری

 

لذّتی بهتر ز آب چشمه های کوه نیست

گر که می خواهی به دنیا خرّم و خندان شوی

 

شادمان تر از تفرّج گاه های کوه نیست

گر که می خواهی نوای عشق ، دائم بشنوی

 

خوش نوایی بهتر از بلبل نوای کوه نیست

گر که می خواهی شوی از مال دنیا بی نیاز

 

هیچ گنجی بهتر از معدن سرای کوه نیست

گر تو را عشق است گاو و گوسفند

 

هیچ جایی بهتر از آن درّه های کوه نیست

گرکه خوش داری به ورزش،پهلوانی می کنی

 

ورزشی با ذوق تر از صخره های کوه نیست

گر که صیّادان تو می بینی همیشه با نشاط

 

جز محبت های کوه و شیوه های کوه نیست

گر که بینی نهر های آب را هر جا روان

 

جز ز مخزن های کوه و برف های کوه نیست

گر که می بینی به جای خویشتن شهر و بلاد

 

در پناه باد غیر از قلّه های کوه نیست

گر که می خواهی ببینی قدرت پروردگار

 

هیچ شیئی زنده همچون صخره های کوه نیست

گر که می بینی نباشد چشمه آبی در کویر

 

آب غیر از در میان سنگ های کوه نیست

گر که بینی عاشقان کوه دائم سالمند

 

جز به عشق کوهسار و دشت های کوه نیست

گر که بینی «دوستی » این راز را افشا کند

 

راز داری در جهان جز سایه های کوه نیست

+ نوشته شده در  ساعت   توسط حیدرقلی دوستی  |